تفاوت ایستگاه‌های لرزه نگاری و شتابنگاری حسین میرزایی علویجه 1- ایستگاه های لرزنگاری لرزه‌نگارها دستگاههای بسیار حساسی هستند که قادرند حرکات فوق العاده...
تا کنون تئوری‌های زیادی در مهندسی زلزله ارائه شده است، اما به دلیل پیچیدگی آنها و عدم آشنایی و درک صحیح این پدیده، بدون کمک گرفتن از اطلاعاتی که در هنگام...
     ثبت‌ حرکات قوی زلزله مقدمه با توجه به خصوصیات فنی سنسور‌های لرزه نگار، امکان استفاده از داده‌های آن‌ها در مهندسی زلزله مشکل بود. از این رو از...
شبکه شتابنگاری تایوان کشور تایوان بر روی صفحه‌ تکتونیکی بین اوراسیا و دریای فیلیپین قرار گرفته است. در این منطقه برخورد صفحه‌هاو فرورانش روی می‌دهد، در...
اثرات توپوگرافی بر موج‌های لرزه‌ای برای برآورد خطر لرزه‌ای، شناخت مشخصات سطح زمین از اهمیت زیادی برخورداراست، چون درتغییرانرژی و امواج زمین‌لرزه اثرمستقیم...