دکتر سعید بختیاری، مهندس حسین میرزائی علویجه، مهندس جمشید روح شهباز 1- سنگ ساختمانی سنگ جسمی است طبیعی که از اجتماع یک یا چند کانی تشکیل شده است....
تقسیم بندی سنگ های ساختمانی و نقش آزمایشات در انتخاب مناسب سنگ های ساختمانی مهندس حسین میرزایی علویجه، دکتر سعید بختیاری چکیده: سنگ‌های ساختمانی اگر...