ده زمین لرزه بزرگ جهان از 1900 تا کنون Location Date Magnitude 1. Chile May 22, 1960 9.5 2. Prince...
اثرات توپوگرافی بر موج‌های لرزه‌ای برای برآورد خطر لرزه‌ای، شناخت مشخصات سطح زمین از اهمیت زیادی برخورداراست، چون درتغییرانرژی و امواج زمین‌لرزه اثرمستقیم...
Date Location Deaths Magnitude Jan. 23, 1556 Shansi, China  830,000 ~8 27-Jul-76 Tangshan, China  2,550,001 7.5 Aug....